Rybářský řád pro rok 2013

Pravidla a povinnosti při rybolovu na rybníku Hráza ve Věžkách pro rok 2013 

1.Každý dospělý člen Sokola odpracuje v rámci údržby rybníka min. 20 hodin brigád. Brigády budou odpracovány v průběhu roku.
2. Každý chytající, nejde-li o členy Sokola, je povinen mít při lovu u sebe:
 místní povolenku, která obsahuje úlovkový list, rybářský řád
 podběrák
 vezírek
 vyprošťovač háčků
 metr
 propisovací tužku.
3. S ulovenou rybou lovící zachází slušně a tak, aby ji co nejméně poškodil – dle platných směrnic ČMRS. Při zjištění nešetrného zacházení s rybou, bude okamžitě odebrána povolenka a dotyčnému nebude povoleno na rybníce rybařit.
4. Chytající smí lovit na 1 prut.

5. U mladistvých do 10 let je bezpodmínečně nutný dozor dospělé osoby. Od 10 do 15 let není dozor bezpodmínečně vyžadován. Děti do 15 let mohou chytat pouze na jeden prut.
6. Každý chytající je povinen seznámit se s pravidly lovu ryb a povinnostmi, udržovat pořádek kolem sebe, před zahájením lovu zaznamenat příchod k rybníku, při ponechání ulovené ryby je lovící povinen úlovek okamžitě zaznamenat do úlovkového listu. Měnit ulovené ryby v saku a se spolulovícími je zakázáno.
7. Chytající je povinen odevzdat povolenku po skončení chytání členům Sokola Věžky buď Pavlu Heichlovi, který je stanoven hospodářem na rybníce, nebo Marcelu Majdovi.

8. Je zakázáno používat skleněných předmětů k uchovávání nástrah.
9. Rybářská sezóna bude začínat 1.dubna a končit 30. listopadu. ( pokud provozovatel neurčí jinak )
10. Hospodář rybníka může na nezbytně nutnou dobu rybník uzavřít, případně povolit chytání systémem „ CHYŤ A PUSŤ"
11. Míry na ulovené ušlechtilé ryby jsou:
 kapr 45 – 60 cm, nad 60 cm se pouští
 amur 60 cm , nad 75 cm se pouští
 cejn velký, nad 75 cm se pouští
 lín obecný, nad 60 cm se pouští
12. Lovení dravců je povoleno celoročně.
13. Při hrubém porušení pravidel a povinností při rybolovu na rybníku nebude dávána povolenka.

14. Rybářské závody budou vyhlášeny pouze v případě, že stav ryb a rybníka bude pro tuto akci vhodný.
15. Při vylovení ryby na břeh je lovec povinen zacházet s ní šetrně. Je-li ryba větší, je nutno použít podběrák.
16. Týden před rybářskými závody bude lov zakázán.
17. Je zakázán lov na dírkách (pod ledem).
18. Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy,
      stiskem, nebo jinak,nesmí být puštěna zpět. Lovec je povinen si tuto rybu ponechat, přičemž se
      mu započítává do limitu.
19. Ryby, které nedosahují stanovené minimální míry nebo přesahují stanovené maximální míru,
      musejí být šetrně vráceny do vody. Pokud to situace dovolí, uvolňujeme ulovenou rybu ve vodě bez
      zbytečného vytahování na břeh. V případě, že ryba má háček spolknutý hluboko v jícnu, je nejšetrnější
      a nutno háček se silonem ustřihnout.

20. Jakékoliv zpracování ulovených ryb je zakázáno provádět u rybníka.

Kontrolou jsou pověřeny: Pavel Heichel, Marcel Majda a ostatní členové Sokola. 
V případě dotazů a nejasností se můžete telefonicky obrátit na tel.č.: 733 100 197 (p. Heichel), www.sokolvezky.webnode.cz
 

 

Odpovědnost tělocvičné jednoty za škody

Berte, prosím, na vědomí, že Váš pobyt a aktivity jsou na Vaše riziko, jednota se zříká veškeré odpovědnosti za případné škody na majetku, zdraví a životě všech návštěvníků.

Za nezletilé osoby odpovídá jejich dozor (rodiče).